kma

KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, inom dessa tre områden har vi fastställda rutiner och policys som arbetats fram under många år. Kvalitetsarbetet sker fortlöpande under installationen och innan driftsättning gör ett antal kontroller för att på så sätt trygga att en korrekt anläggning lämnas över till kunden. Ljus & Kraft's roll som elinstallatör består i att till våra kunder installera en miljövänlig anläggning, med hänsyn tagen till val av produkter, installationssätt samt att den skall vara drift- och underhållssäker. Ljus & Kraft ska ta det ansvar för miljön som krävs i lagar och föreskrifter och därutöver långsiktigt arbeta för att minimera företagets påverkan på miljön. Olyckor ska förebyggas och en god nödlägesberedskap ska säkerställa att potentiella miljörisker minimeras. Miljöarbetet inom Ljus & Kraft ska bedrivas systematiskt och kontinuerligt. Ansvar för miljöarbetet ingår i varje ledande befattning inom företaget. Företagsledningen ska avsätta de resurser som behövs för att företagets alla medarbetare ska kunna följa denna policy och de handlingsprogram som följer av den.

Projektens KMA-pärm